Athletics

Bobby Yoder
Athletic Admin Assistant
bobbi.yoder@prescottschools.com

Missy Townsend
Athletic Director
missy.townsend@prescottschools.com